510 005 031
biuro@kolcenaptaki.pl

Gniazdo gołębi na balkonie ?!

Gołębie uwielbiają budować gniazda w miejscach osłoniętych od wiatru, niezbyt nasłonecznionych, gdzie duża ilość pokarmu pozwala na łatwe wyżywienie piskląt. 

Miejscem idealnie spełniającym takie warunki są … nasze balkony. Co zrobić kiedy gołębie opanują nasz balkon i stworzą sobie na nim gniazdo ? Czy możemy ot tak po prostu usunąć takie gniazdo, jeśli tak, to kiedy ? Co nam grozi jeśli złamiemy prawo ? 

Na wszystkie te pytania postaramy się zaraz odpowiedzieć. 

Gniazdo na balkonie ? I co dalej ?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, gołąb skalny columba livia objęty jest ścisłą ochroną gatunkową, zaś forma miejska columba urbana ochroną częściową.  

Dalej za Rozporządzeniem:  

„§ 7. W stosunku do zwierząt należących do gatunków dziko występujących, o których mowa w § 2—4 i 6 (m.in. gołąb forma miejska), wprowadza się następujące zakazy:

[…]

5) umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocia nych i form rozwojowych;

6) niszczenia ich siedlisk i ostoi;

7) niszczenia ich gniazd; […]

9) wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj; […]

14) umyślnego płoszenia i niepokojenia; […]

§ 8. Zakazy, o których mowa w § 7 pkt 1—4, 7, 9, 14 i 16, w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie jest to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony populacji tych gatunków i ich siedlisk, nie dotyczą:

[…]

2)  usuwania od dnia 16 października do końca lutego  gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów  zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeń stwa lub sanitarne”

Zgodnie z przepisami: nie możemy niszczyć i przenosić gniazd oraz jaj, a także umyślnie płoszyć i niepokoić gołębi oraz innych gatunków ptaków zawartych w Rozporządzeniu. Wyjątkiem jest okres od 16 października do końca lutego, kiedy ze względów bezpieczeństwa bądź sanitarnych możemy gniazda usuwać, przenosić, a także wybierać jaja (nie niszcząc ich !). 

Chcę usunąć gniazdo w okresie lęgowym (1 marca – 15 października)

W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od zakazu lub ograniczeń w stosunku do gatunków objętych ochroną tj. zgody na niszczenie siedlisk do właściwego organu o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (wzór wniosku można pobrać na stronie internetowej RDOŚ w Warszawie), na umyślne płoszenie i niepokojenie – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Co mi grozi jeśli złamię przepisy ?

Precyzują to przepisy:

1. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm.)

Art. 127 

Kto umyślnie: 

2) narusza zakazy obowiązujące w stosunku do: 

e) roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową, – podlega karze aresztu albo grzywny. 

Art. 129 

W razie ukarania za wykroczenie określone w art. 127 (…) sąd może orzec: 

1) przepadek przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa oraz przedmiotów (…) pochodzących z wykroczenia lub przestępstwa, chociażby nie stanowiły własności sprawcy; 

2) obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, a jeśli obowiązek taki nie byłby wykonalny – nawiązkę do wysokości 10 000 złotych na rzecz organizacji społecznej działającej w zakresie ochrony przyrody lub właściwego, ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Art. 132 

Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 127 (…) następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

2. Ustawa Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 88, poz. 553 ze zm.)

Rozdział XXII

Przestępstwa przeciwko środowisku

Art. 181.

§ 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Więcej informacji

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, 

http://stop.eko.org.pl/portal/upload/files/ulotki/ptaki_w_budynkach_przepisy_nfos.pdf

Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie jest dozwolone, prosimy jedynie o umieszczenie linka do źródła tekstu.